در چارچوب طرح تحول نظام اداری و نیز برنامه توسعه دولت الکترونیکی، دستگاهها و سازمان‌های دولتی موظف به بهبود و گسترش ارائه خدمات الکترونیکی می‌باشند.

رویکرد

اغلب سازمان‌های دولتی، مجهز به درگاه و پرتال ارتباطی با ارباب رجوع و دریافت کنندگان خدمات می‌باشند، لیکن در رابطه با امکانات سیستمی پشتیبان درگاه خود با محدودیت‌هایی مواجه هستند. بدین معنی که، برخی از سازمان‌ها با رویکرد سنتی، نسبت به ایجاد و بهرهبرداری از سیستم‌های کاربردی در حوزه عملیات اصلی خود اقدام نموده‌اند که این روش، انعطاف پذیری لازم را جهت اعمال تغییرات و نیز برقراری ارتباط کارآمد با درگاه/ پرتال سازمانی ندارد.

از سوی دیگر، در پاره‌ای از دستگاه‌ها و سازمان‌ها، فرآیندهای اصلی به طور کامل مکانیزه نشده و در نتیجه امکان پشتیبانی عملیاتی مطلوب جهت تغذیه پرتال و ارائه خدمات الکترونیکی فراهم نیست. تعدادی از سازمان‌های دولتی نیز فاقد پرتال پیشرفته بوده و صرفاً وب سایتی جهت اطلاع رسانی دارند.

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز با بیش از ربع قرن سابقه -به عنوان مجموعه‌ای پیشرو در ارائه محصولات و خدمات فناوری اطلاعات- همواره جایگاهی قابل توجه در کشور داشته است. این شرکت، در پاسخ به نیاز سازمان‌های فوق، سه راهکار ذیل را –که در ارتباط هماهنگ با یکدیگر می‌باشند- مبنای اشاعه و تسریع ارائه خدمات الکترونیکی در سازمان‌ها قرار داده است.

  • دبیرخانه و اتوماسیون اداری
  • مدیریت فرآیندهای کسب وکار ( RayBPMS ) کارپایه ارائه نظامات نظامات فرآیند مدار سازمانی با رویکرد توسعه خدمات الکترونیکی
  • طرح‌ریزی و استقرار پرتال با قابلیت اتصال فرآیندهای سازمانی به پرتال موجود.

محصولات ابزارهای خدمات الکترونیکی