سیستم‌های تولید شرکت رایورز بنا بر پیچیدگی و نیازهای واحدهای تولیدی مشتریان در دو تیپ قابل ارائه می‌باشد.

  • سیستم‌های جامع تولید
  • سیستم‌های مبتنی بر راهکار

 

رویکرد

سیستم‌های جامع تولید، برای سیستم‌های پیچیده تولیدی و شرکت‌هایی که تولید آنها از حساسیت و حجم بالایی برخوردار می‌باشند توصیه میشوند. این سیستم‌ها جهت پاسخ‌گویی به کلیه نیازهای مشتریان در حوزه تولید، طراحی و تهیه گردیده است. سیستم‌های مبتنی بر راهکار، ساده و کامل طراحی و پیاده‌سازی می‌شوند و شامل کلیه عملکرد‌های حوزه تولید و خاص صنعت مربوطه می‌شوند.

تولید و تجهیزات