مأموریت سیستم، ثبت عملکرد تولید محصولات و نیمه ساخته‌ها و نیز ایجاد قابلیت ثبت و نگهداری تمامی اطلاعات مربوط به تولید پس از طی مراحل تولید محصول می‌باشد.

ثبت و کنترل عملکرد تولید

اطلاعات مرتبط با تولید محصول عبارت است از:

 •  تعداد و مقدار محصول تولید شده در تاریخ و ساعات مختلف/در روزها و زمان‌های مختلف
 • مقدار مواد مصرف شده برای تولید محصولات
 • مقدار ضایعات عادی و غیرعادی ایجاد شده برای تولید محصولات و نیمه ساخته و دلایل آن
 • میزان استفاده از ابزارآلات تولیدی جهت تولید محصول
 • مقدار کارکرد پرسنل جهت تولید محصولات
 • زمان توقف ماشین‌آلات و علت‌های رخداد آن
 • اطلاعات مرتبط با کنترل‌های کیفی انجام شده روی محصولات

ویژگی‌های سیستم

ثبت و کنترل عملکرد تولید

ویژگی‌های بارز

 • ردیابی مواد و محصول از طریق سفارش و سریال 
 • جذب مواد واقعی با توجه به فرمول ساخت و تغییر مهندسی و سفارش ساخت مشتری
 • ثبت نتایج کنترل کیفیت حین فرآیند، به تفکیک هر مشخصه کیفی در هر مرحله از تولید
 • تولید محصولات با درجه متفاوت و ارسال با کد انبار به شکل رسید موقت انبار
 • ثبت اطلاعات نیروی انسانی و شیفت چرخشی
ثبت و کنترل عملکرد تولید

امکانات

 • دريافت مصارف، رسيدها و موجودي مواد از سيستم انبار جهت محاسبه موجودي پاي خط و مقايسه مصرف استاندارد با مصرف واقعي مواد
 • معرفي الگوي زمان كاري ماشین‌آلات
 • ثبت مقدار توليد و قطعه ساخته شده و زمان مصرفي برای هر فعاليت توليدي در هر ایستگاه کاری
 • امکان مدیریت فرآیند اقلام نامنطبق
 • ثبت خودكار مواد و ضايعات
 • ثبت خودکار مصرف مواد و ضایعات عادی برای تولید محصول و نیمه ساخته
 • ثبت فعالیت‌های توليدي روزانه هر واحد كاري (ماشین‌آلات ) 
 • ثبت اپراتورهای تولیدکننده محصولات و نیمه ساخته‌ها
 • ثبت عملكرد مشخصه‌های كيفي در مراحل توليد به تفکیک نمونه‌های بازرسی شده
 • ارسال خودکار سند محصول نیمه ساخته تولید شده در انبار
 • ثبت بازرسین کیفی
ثبت و کنترل عملکرد تولید

مزایا و برتری‌ها

 • ارسال اطلاعات فرمول‌های محصولات تولیدی و مواد مصرفی در دوره به سیستم حسابداری صنعتی
 • ارائه انواع گزارش‌های کنترلی مصارف واقعی با استاندارد

گزارش‌ها

  • انحراف مصرف واقعي و استاندارد مواد برای تولید انجام شده در محدوده زمانی مشخص
  • مقایسه زمان واقعی صرف شده با زمان استاندارد مورد نیاز جهت تولید سفارش‌های مشخص
  • محصول و نیمه ساخته‌های تولید شده در محدوده زمانی مشخص به تفکیک مرکز و ماشین
  • کارکرد نفرات توليد به تفکیک محصول و نیمه ساخته
  • دوباره كاري انجام شده به تفكيك محصول
  • كاركرد مراكز بر روي هر محصول
  • انحراف مقادیر واقعی و استاندارد ضایعات عادی به ازای محصول/نیمه ساخته تولید شده
  • پيشرفت سفارشات مشتري و تخمین زمان تحویل سفارش‌ها
  • توقفات تولید به تفكيك علت توقف
  • ضايعات غیر عادی به تفكيك علت ضايعات
  • انحراف برنامه و عملكرد توليد
  • كاركرد مراكز روي محصولات مختلف (اضافه كردن مدت زمان در ثبت عملكرد توليد)
  • كنترلي انبار و توليد به تفكيك مركز و کالا
  • محصولات در جريان ساخت
  • توقفات مجاز توليد و توقفات غير مجاز توليد
  • آمار توليد انجام شده به تفکیک بچ
  • آمار توليد هر بچ و مواد
  • ضايعات محصول بر اساس بچ و توقفات بر اساس بچ
  • بچ هاي توليد كه براي آن‌ها عملكرد ثبت نشده است
  • توقفات مجاز توليد و توقفات غير مجاز توليد
  • و...

ارتباط با سایر سیستم‌ها