افزايش حجم فعالیت ها و پيچيدگي اقتصاد وتجارت در جهان کنوني از یکسو و رشد و شكوفايي بنگاه های اقتصادي از سوی دیگر، نگاه سرمايه گذاران و تصميم گيرندگان را بيش از پيش به اطلاعات حسابداري و تجزیه و تحلیل آن معطوف نموده است.

بهاي تمام شده كالا (حسابداری صنعتی)

در دوران حاضر، نقش حسابداري به ويژه هزینه یابی و محاسبه بهاي تمام شده محصولات و خدمات، براي كاهش هزينه، افزايش راندمان ونهايتاً رشد بهره وري فزونی یافته است. امروزه شركت ها با بكارگيري روش هاي نوین هزينه يابي سعي دارند با مديريت نمودن هزينه ها وكاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات، خود را در صف شركت هاي موفق وپيشرو قرار دهند.

از همین رو، حسابداري صنعتي وظيفه اي به مراتب فراگيرتر از گذشته فراروی خود دارد و برای حسابداران مشخص شده است که اين وظيفه تنها به محاسبه هزينه هاي محصول جهت ارزشيابي موجودي ها و تهيه صورت هاي مالي محدود نمي شود.

ایجاد زمینه های مناسب برای تصمیم سازی در سازمان، سنجش مسئولیت و کنترل فرآیند، کنترل انحرافات عملکرد تولید محصولات و خدمات،کنترل هزینه ها و مدیریت بر زمان را می توان در زمره مهم ترین ضرورت های استفاده از حسابداری صنعتی (یا به تعبیر بهتر هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده) در صنایع و سازمان های مختلف برشمرد.

ویژگی‌های سیستم

بهاي تمام شده كالا (حسابداری صنعتی)

ویژگی‌های بارز

 • قابليت تعريف عوامل موثر در بهاي تمام شده به دلخواه كاربر (دستمزد، سربار مستقيم، سربار غيرمستقيم، استهلاك و...)
 • قابليت تعيين عوامل ثابت و متغير براي يكايك مراكز هزينه (اعم از توليدي، پشتيبان توليد، خدماتي و...)
 • قابليت دريافت و ثبت اطلاعات ريالي و تعدادي خريد و مصرف مواد، آمار توليد فروش محصولات
 • قابليت محاسبه نرخ دقيقه كاركرد مراكز هزينه/ماشين آلات توليدي (به تفكيك كاركرد كل و كاركرد مفيد) و محاسبه هزينه هاي جذب نشده و ظرفيت بلا استفاده مراكز هزينه (نرخ جذب)
 • ارائه گزارشات كنترلي انحرافات از استاندارد در به كارگيري مواد و ماشين آلات نسبت به عملكرد واقعي
 • محاسبه هزينه هاي ثابت و متغير جهت يكايك مراكز و تعيين نقطه سر به سر توليد
 • محاسبه سود (زيان) ناويژه و امكان مقايسه ميزان سود محصولات مختلف نسبت به يكديگر
بهاي تمام شده كالا (حسابداری صنعتی)

امکانات

 • تعريف الگوي دريافت هزينه ها (شابلون) از سيستم حسابداري مالي
 • انجام تسهيم هزينه به دو روش يك طرفه و دوطرفه و ارائه شاخص هاي لازم براي سنجش مسئوليت
 • تعريف ساختار و نرم هاي توليد محصول (B.O.C – Bill Of Component) به صورت درختي
 • تعيين و ثبت انواع روش هاي محاسبه قيمت تمام شده بر اساس: مقدار مواد، نرخ مواد، مقدار زمان، هزينه زمان
 • دريافت آمار كاركرد مراكز هزينه/ماشين آلات توليدي به تفكيك انواع كار (كار مستقيم، توقفات مجاز و...)
 • معرفي محصولات در مرحله طراحي (توليد نشده) و پيش بيني بهاي تمام شده محصول فرضي
 • دريافت و ثبت هزينه ها به تفكيك عوامل هزينه
بهاي تمام شده كالا (حسابداری صنعتی)

مزایا و برتری‌ها

 • سنجش مسئوليت به كمك شاخص هاي لازم و بررسي امكان برون سپاري (Out Sourcing) به كمك بهاي تمام شده خدمات داخلي  (با بكارگيري تسهيم دوطرفه و سهم بري متقابل مراكز هزينه از يكديگر)
 • قابليت تعريف عوامل موثر و تشکیل دهنده بهاي تمام شده به دلخواه كاربر(مواد، دستمزد، اجرت پیمانکار، سربار مستقيم، سربار غير مستقيم، استهلاك و...) و محاسبه نقش و وزن هریک در بهای تمام شده نهائی
 • تعريف الگوي دريافت هزينه های دوره (شابلون) از سيستم حسابداري مالي به صورت دلخواه
 • دريافت مكانيزه اطلاعات (Text)  از ساير محيط ها و نرم افزارها
 • تعريف الگو و شابلون سند مالي به منظور صدور اسناد مالي (در مراحل مختلف) به سيستم حسابداري مالی
 • تعيين ميزان عوامل ثابت و متغير براي يكايك مراكز هزينه (مراکز ستادی، پشتيبانی، خدماتي و ...) و محاسبه نقطه سر به سر برای محصول

گزارش‌ها

  • نحوه سرشكن مصرف مواد (توجيه مصرف مواد اوليه در محصولات و نيم ساخته ها )
  • نحوه سرشكن مراكز هزينه (توجيه زمان مصرف شده جهت ساخت محصولات و نيم ساخته ها)
  • ماتريس كاركرد مراكز توليدي (كار مستقيم (مفيد) و كارهاي غير مفيد)
  •  آناليز بهاي تمام شده محصولات و نيم ساخته ها به تفكيك مواد، دستمزد، سربار و...
  • گزارش خطي سود و زيان محصولات و نيم ساخته ها
  • گردش انبار محصول، نيم ساخته ها و مواد اوليه
  • و...

ارتباط با سایر سیستم‌ها