ویژگی‌های سیستم

فروش خدمات

ویژگی‌های بارز

 • استفاده از موتور محاسباتي (Rule Engine) جهت اعمال فرمول‌های محاسباتی و نیز محاسبه انواع بابت‌هاي درآمد، تخفيف، هزينه
 • شعبه‌پذير بودن سيستم جهت كار در مناطق مختلف سازمان
فروش خدمات

امکانات

 • تعریف انواع سرفصل‌هاي درآمدي
 • ثبت شناسنامه مودی به‌ تفكيك نوع مودی و طراحي فرم اطلاعاتي هر نوع مودي
 • تعریف انواع بابت‌هاي درآمدي به‌تفكيك هر نوع سند
 • ثبت و نگهداري جداول نرخ طراحي‌شده به‌ تفكيك بازه‌هاي زمانی
 • نگهداری سابقه درآمدی مودی براساس آخرین تغیرات
 • امکان محاسبه جریمه ديركرد اسنادي (چكهاي تاخيري) و غير اسنادي (قبوض پرداخت‌نشده) و صدور مفاصا‌حساب
 • امکان تقسیط حصه غيرنقدي درآمدها و ارسال به سيستم دريافت و پرداخت
 • نگهداري سوابق درآمد به تفكيك سنوات
 • صدور شناسه قبض و شناسه پرداخت و چاپ باركد براي ارتباط با بانكداري الكترونيكي جهت دريافت وصولي‌هاي قبوض خدمات شهري (آب، برق، گاز، نوسازي)
 • تعیین سطوح دسترسی کاربران به تفكيك سرفصل درآمدي، انواع اسناد، شعب، طراحي فرم‌ها و جداول، فرمول‌نويسي و ...
فروش خدمات

مزایا و برتری‌ها

 • طراحي فرم‌هاي اسناد در گردش برای هر نوع سرفصل درآمدي
 • تعريف ارتباط فرم‌هاي مختلف يك سرفصل درآمد با يكديگر جهت تعريف گردش اسناد
 • طراحي جداول مختلف جهت استفاده در طراحي فرم اسناد و شناسنامه مودي
 • طراحي جداول نرخ جهت استفاده در فرمول‌هاي محاسباتي

گزارش‌ها

  • گزارشات كنترلي و مقايسه‌اي برای بازه‌های زمانی مختلف
  • گزارشات آماری و ریالی برای درآمد
  • و ...

ارتباط با سایر سیستم‌ها