ویژگی‌های سیستم

ابزار تولید کد اتوماتیک

ویژگی‌های بارز

 • تعریف الگو برای صدور كد بر اساس صفات و مشخصات متنوع
 • تعریف الگوهای متفاوت برای گروه‌های مختلف یك موجودیت
 • گروه‌بندی كالا به صورت درختی
ابزار تولید کد اتوماتیک

امکانات

 • صدور كد به صورت مكانیزه بر اساس قوانین قابل تعریف
 • سهولت در تشخیص كد بر اساس صفات و مشخصات و جلوگیری از بروز اشتباه در هنگام تغذیه اطلاعات 
 • جلوگیری از ایجاد چند كد برای یك مورد
 • صدور كد كالا همراه با شرح مناسب برای آن
 • صدور كد مركز همراه با شرح مناسب برای آن
 • امكان توسعه سیستم برای سایر موجودیت‌ها مانند كد دارایی، کد مشتری، كد فروشنده و ...
 • كد مركز بر اساس گروه مركز، نوع فعالیت، نوع پروژه، نوع مركز و ...
 • ساخت عنوان (شرح كالا یا شرح مركز) بر اساس صفات و مشخصات
 • صدور هشدار جهت جلوگیری از صدور چند كد با شرح یكسان
ابزار تولید کد اتوماتیک

مزایا و برتری‌ها

 • كد كالا: بر اساس نوع كالا، مدل، كارخانه، كشور، رنگ، سایز و ...
 • صدور کد دارایی ثابت با شرح مناسب برای آن

گزارش‌ها

  • امكان طراحی گزارشات متنوع بر اساس طبقه‌بندی صفات و مشخصات
  • و ...