شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز، علاوه بر امکان تجهیز سازمان شما به سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز(RayBPMS) ، فرآیندهای اصلی سازمان شما را به صورت سفارشی مکانیزه خواهد نمود و یا فرآیندهای عمومی و تیپ طراحی شده با BPMS را در اختیارتان قرار خواهد داد:

سفارشی سازی فرایندهای اصلی سازمان:

در این خدمت شرکت رایورز با شناسایی نیازمندهای سازمان شما، اقدام به طراحی و ساخت فرآیندها و سیستم‌های اختصاصی می‌نماید.

طراحی و مکانیزه نمودن فرایندهای عمومی و تیپ:

در این خدمت برخی از فرآیندهای عمومی نظیر درخواست مرخصی، مأموریت، اضافه‌کاری، سامانه نمایش فیش حقوقی WEB و ... را جهت افزایش بهره‌وری سازمان در اختیار شما قرار می‌دهد. نمونه‌هایی از سیستم‌های فوق به شرح زیر معرفی می‌گردد: سامانه مدیریت حضور کارکنان و سامانه نمایش فیش حقوقی WEB

رویکرد

رویکرد