راهكار (RayMIS : Rayvarz Management Information System) مجموعه‌ای از سيستم‌ها، ابزارها و روش‌های اجرايی است كه در هماهنگی با يكديگر امكان برنامه‌ريزی، اجرا و كنترل عمليات در سطوح مختلف سازمانی را تسهيل و تدقيق نموده و با سازماندهي اطلاعات، امكان اعمال مديريت مؤثر بر مبنای اطلاعات را فراهم مي‌سازد.

با به کارگیری این راهکار، سازمان از طریق استقرار تدريجی كليه سيستم‌های عملياتی و اطلاعاتی حول چهار موجوديت اصلي

 • نيروی انسانی
 • ماشين آلات و تجهيزات
 • مواد و توليد 
 • امور مالی

و سپس سازمان‌دهی، استقرار سيستمهای گزارش‌دهی به مديريت، استقرار سيستم‌های پشتيبان تصميم‌گيری و تبادل اطلاعات با سطوح مدیریتی سازمان، نظام اطلاعات مديريت سازمان را ايجاد نماید.

ویژگی‌های سیستم

RayMIS

ویژگی‌های بارز

رعایت لایه بندی استاندارد سیستم اطلاعات مدیریت:
به طوركلي مديريت در ارتباط با تدوين جهت گيري راهبردي، با مؤلفه هاي متنوعي كه از درجات تغييرپذيري گوناگون برخوردارند مواجه است.

 • هنر مديريت عالي هر سازمان، نيل به طرح مدون، مناسب و قابل دفاع از طریق دسترسي به اطلاعات قابل اتكاء درون و برون سازماني و حركت مطلوب از كثرت به سمت وحدت مي باشد. 
 • مديريت اجرايي برعكس از وحدت به سمت كثرت حركت می کند و با دريافت طرح مدون نسبت به ريزكردن آن به طرح ها و برنامه هاي عملياتي كوتاه و ميان مدت اقدام می نمايد. 

در شماي زير به طوركلي اجزاء RayMIS در ارتباط با سطوح مختلف مديريتي تصوير شده است:
 

 • لايه سيستم هاي عملياتي (TPS)
  سيستم هاي عملياتي  TPS از يك سو پوشش دهنده تسهيل و تدقيق عمليات در حوزه هاي مواد، ماشين آلات، نيروي انساني، مالي، بازرگاني و... مي باشند و از سوي ديگر اطلاعات عملكردي مورد نياز سطح بالاتر را تأمين مي نمايند.
 • لايه گزارش دهي به مديريت (MRS)
  مديران رده پايين و سرپرستان معمولاٌ اطلاعات موردنياز خود را به سهولت از سيستم هاي مستقر در حوزه عملياتي شان دريافت مي كنند. با توجه به امكان گزارش گيري پويا كه در سيستم ها به كار گرفته می شود، بازيابي اطلاعات پيش بيني شده يا پيش بيني نشده به راحتي امكان پذير خواهد بود. مديران سطوح ميانه و ارشد كه به تلفيقي از اطلاعات حوزه هاي عملياتي مختلف نيازمند مي باشند معمولاٌ گزارشات تلفيقي مورد نياز را دريافت مي كنند. 
  سيستم گزارش دهي به مديريت با تكيه بر اطلاعات عملياتي كه توسط سيستم هاي عملياتي از متن جريان كار و بي واسطه اخذ شده اند، هر نوع تركيب اطلاعاتي ممكن و مورد نياز را ارائه مي نمايد.
 • لايه پشتيباني تصميم گيري (DSS)
  اين ابزارها و سيستم ها طيف معيني از كاربرد را در برمي گيرند، پايين ترين سطح آن استفاده از امكاناتي نظير صفحات گسترده (Spread Sheet) جهت اعمال تغييرات در پارامترهاي مؤثر در تصميم گيري و مشاهده نتايج حاصل از آن مي باشد، سطوح ميانه آن امكان اجراي سيستم هاي عملياتي به صورت مجازي و با شرايط فرضي براي زمان ها و دوره هاي معين آتي را دارا مي باشد و سطح ايده آل آن تلفيقي از اين دو است، به نحوي كه مجموعه حاصل به صورت يك سيستم نسبتاٌ هوشمند و خبره عمل نمايد.
 • لايه پشتيباني مديريت ارشد سازمان (EIS)
  مجموعه سيستم هايي كه علاوه بر بازيابي اطلاعات سيستم هاي عملياتي، وظيفه تلخيص و طبقه بندي اطلاعات مورد نياز مديريت و يا بازيابي اطلاعات غيرعملياتي از محيط پايگاه هاي اطلاعاتي فراسازماني را به عهده دارند و نهايتاٌ امكان طرح ريزي و آزمايش مدل هاي مختلف پيش بيني را فراهم مي سازند، سيستم هاي پشتيباني مديريت عالي سازمان اطلاق مي شوند.
RayMIS

امکانات

 • تسهيل و تدقيق اجرای عمليات در حوزه‌های
  • مدیریت تولید
  • مديريت منابع انساني
  • مدیریت مالي و بهای تمام شده
  • مدیریت بازرگانی
  • مدیریت مواد و تجهيزات
 • ارتقاء سطح تصميم‌گيری و كاهش زمان آن
  • اتخاذ تصميم‌های اجرايی در حوزه‌های عملياتی مختلف با اتكاء به اطلاعات بهنگام و قابل استناد اجرايي به عنوان اطلاعات پشتيبان تصميم‌گيری مورد نياز سطح سرپرستي و مديران ميانه سازمان‌ها
  • اتخاذ تصميم‌های مديريتي با اتكاء به اطلاعات بهنگام و تلفيقي حوزه‌های مختلف به عنوان اطلاعات پشتيبان تصميم‌گيری مورد نياز مديريت ارشد سازمان‌ها
 • برنامه‌ريزي و كنترل عمليات سازمانی
  • ايجاد تمركز اطلاعاتی
  • امكان دسترسي آسان و سريع به كليه اطلاعات مجاز
  • امكان استخراج، تلخيص و طبقه بندی گوناگون
  • امكان ارائه اطلاعات به صورت گوناگون
  • كنترل فعاليت‌های توليدی
  • كنترل فعاليت‌های توزيع و فروش
  • كنترل فعاليت‌های احداث و ساخت
  • كنترل فعاليت‌های مالي
 • سازماندهی اطلاعات قابل اتكاء
  • ايجاد پايگاه اطلاعاتي نيروی انسانی
  • ايجاد پايگاه اطلاعاتي تجهيزات
  • ايجاد پايگاه اطلاعاتي مواد
  • ايجاد پايگاه اطلاعاتی مالی
  • ايجاد پايگاه‌های اطلاعاتی تاريخچه‌ای حوزه‌های مختلف عملياتی
 • كنترل متقابل اطلاعات جهت اطمينان از صحت عملكرد
  • كنترل متقابل رابطه خريد و انبار
  • كنترل متقابل رابطه انبار و توليد
  • كنترل متقابل رابطه توليد و انبار محصول
  • كنترل متقابل رابطه انبار محصول و فروش
  • كنترل متقابل رابطه تجهيزات و توليد
  • كنترل متقابل نيروی انساني با توليد و تجهيزات
  • كنترل متقابل آثار اجرای عمليات در حوزه مالی
 •  بازيابي سريع و به موقع اطلاعات با هدف
  • اعمال نظارت بر حوزه‌های عملياتی مختلف
  • كنترل موردی
  • تصميم‌گيری در سطح اصلاح عملكرد
  • اصلاح برنامه
  • به كارگيری آن در ترسيم خط مشي راهبردی سازمان
  • بازيابی اطلاعات سنواتی و تاريخچه‌ای در خصوص شناسايی روندها
RayMIS

مزایا و برتری‌ها

 • انعطاف‌پذیری و قابلیت استقرار در صنایع مختلف
 • برخورداری از قابلیت ارتباط با اتوماسیون صنعتی
 • امکان استقرار مرحله‌ای و تدریجی متناسب با درجه آمادگی الکترونیکی سازمانی
 • قابلیت تعامل با سیستم‌های غیر قابل جایگزین در سازمان مشتری با رویکرد یکپارچگی سیستمی و اطلاعاتی